SEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor emise de Consiliul Local Tămășeni în anul 2023
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
68
2023
HCL 68/26.10.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
67
2023
HCL 67/26.10.2023 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunіtară „AQUA NEAMŢ, în vederea exercitării votului
66
2023
HCL 66/26.10.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026
65
2023
H.C.L. 65/25.09.2023 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului "MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDETULUI NEAMT"
64
2023
H.C.L. 64/25.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Comunale Tămăşeni
63
2023
H.C.L. 63/25.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Tămăşeni în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Tămăşeni
62
2023
H.C.L. 62/25.09.2023 privind ocuparea unor suprateţe de teren ce aparţin domeniului public al Comunei Tămăşeni de către SC DELGAZ GRID SA ,aferente investiţiei „Alimentare cu energie electrică magazie cereale com.Tămăşeni, jud.Neamţ"
61
2023
H.C.L. 61/25.09.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 11.52 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni
60
2023
H.C.L. 60/25.09.2023 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la HCL nr.53/16.08.2023
59
2023
H.C.L. 59/25.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tămăşeni în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din comuna Tămăşeni
58
2023
H.C.L. 58/25.09.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026
57
2023
H.C.L. 57/25.09.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 82,912 mp proprietate publică a comunei Tămăseni
56
2023
H.C.L. 56/25.09.2023 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr.17 din 30.03.2022
55
2023
H.C.L. 55/25.09.2023 privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamţ"
54
2023
HCL 54/16.08.2023 privind modificarea H.C.L nr. 59 din 20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tămăşeni
53
2023
HCL 53/16.08.2023 privind aprobarea funcţiilor publice,organigramei,statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Tămăşeni
52
2023
HCL 53/16.08.2023 privind aprobarea funcţiilor publice,organigramei,statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Tămăşeni
51
2023
HCL 51/16.08.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni,la data de 30.06.2023
50
2023
HCL 50/16.08.2023 privind privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni
49
2023
HCL 49/28.07.2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare moderata a cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni", aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - Fondul Local, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
48
2023
HCL 48/11.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
47
2023
HCL 47/11.07.2023 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltarea Jntercomunitară "Aqua Neamţ" în vederea exercitării votului
46
2023
HCL 46/11.07.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de extindere a reţelei de distribuţie a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuinţelor din Comuna Tămăşeni.sat Tămăşeni,str.Căprioarei,jud.Neamţ a contractului de asociere şi a contractului de cofinanţare cu S.C. Delgaz Grid S.A. , în vederea implementării acestuia
45
2023
HCL 45/11.07.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 76,77 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni
44
2023
HCL 44/11.07.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22,30 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni
43
2023
HCL 43/11.07.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanţă,de asistenţă şi/sau de reprezentare a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Tămăşeni
42
2023
HCL 42/11.07.2023 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi vacantarea locului de consilier local
41
2023
HCL 41/23.06.2023 privind modificarea H.C.L. nr.59 din 20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tamaseni
40
2023
HCL 40/23.06.2023 privind aprobarea participam in cadrul proiectului „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI LA NIVELUL JUDEŢULUI NEAMŢ" şi a cheltuielilor legate de acest proiect
39
2023
HCL 39/23.06.2023 privind aprobarea situaţiei financiare anuale, a contului de profit şi pierdere şi repartizarea beneficiilor la SC LOCALSERV COMTAM SRL
38
2023
HCL 38/23.06.2023 privind rectiticarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026
37
2023
HCL 37/23.06.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenţa
36
2023
HCL 36/16.06.2023 privind inființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Tămășeni
35
2023
HCL 35/18.05.2023 privind aprobarea scrisorii de confirmare adresata DELGAZ GRIS SA, referitoare la acceptarea ofertei de participare la cofinantarea extinderii retelei de energie electrica zona Borcana, str. Caprioarei, loc. Tamaseni, jud. Neamt
34
2023
HCL 34/18.05.2023 privind prelungirea valabilităţii contractului de concesiune nr.3085/16.07.2008 încheiat cu Cabinet Medical dr.Delicoti Mioara
33
2023
HCL 33/18.05.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate a] primarului comunei Tămăşeni
32
2023
HCL 32/18.05.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026
31
2023
HCL 31/18.05.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.03.2023
30
2023
HCL 30/18.05.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Fundaţia Teodora Campostrini -Casa de tip familial "Buna Vestire" şi Consiliul Local al comunei Tămăşeni
29
2023
HCL 29/18.05.2023 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă
28
2023
HCL 28/27.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
27
2023
HCL 27/27.04.2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul comunei Tămăşeni pe anul 2023
26
2023
HCL 26/27.04.2023 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei,statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tămăşeni
25
2023
HCL 25/27.04.2023 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local şi vacantarea locului de consilier local
24
2023
HCL 24/27.04.2023 privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 13,8 % a impozitelor şi taxelor locale ,pentru anul fiscal 2024,conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
23
2023
HCL 23/13.04.2023 privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare aferente investitiei "Reabilitare moderată a clădirii C1 a Școlii Profesionale Adjudeni"
22
2023
HCL 22/13.04.2023  privind aprobarea modificarii HCL nr.10/07.03.2023 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea competențelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din județul Neamț"
21
2023
HCL 21/13.04.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara a consiliului local din data de 13.04.2023
20
2023
HCL 20/29.03.2023 privind aprobarea menținerii comunei Tămășeni, județul Neamț în parteneriatul asociației GAL Podișul de Nord al Barladului - CUI 31253631
19
2023
HCL 19/29.03.2024 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2023
18
2023
HCL 18/29.03.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026
17
2023
HCL 17/29.03.2024 aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați pentru investiția "Amenajare teren de sport ,sat Tămășeni,comuna Tămășeni,județul Neamț"
16
2023
HCL 16/16.03.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă „Componenţa C15-educaţie,pentru obiectivul de investiţie „DOTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA TĂMĂŞENI JUDEŢUL NEAMŢ"
15
2023
HCL 15/16.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026
14
2023
HCL 14/07.03.2023  privind aprobarea contractului de finantare dintre Comuna Tamaseni si Asociatia Memorialul Colectivizarii din Romania
13
2023
HCL 13/07.03.2023  privind darea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA, a terenurilor apartinand domeniului public al comunei Tamaseni aferente investitiei "Modernizare, reabilitare si imbunatatire nivel tensiune in retele de joasa tensiune din gestiunea DelgazGrid Etapa 1, PTA 1 Adjudeni, PTA 2 Adjudeni, PTA 3 Adjudeni, PTA 4 Adjudeni, com. Tamaseni, jud. Neamt"
12
2023
HCL 12/07.03.2023  privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD) "PRESTARI SERVICII -HALA SERVICE AUTO" - intravilan loc. Tamaseni, com Tamaseni, jud. Neamt
11
2023
HCL 11/07.03.2023  privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona Livada, str Trandafirilor si str. Panselutelor, jud Neamt, a contractului de asociere si a contractelor de cofinantare a SC Delgaz Grid SA, in vederea implementarii acestora
10
2023
HCL 10/07.03.2023  privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea competentelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din judetul Neamt"
9
2023
HCL 9/07.03.2023  privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 implementarii acestora
8
2023
HCL 8/07.03.2023  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni, la data de 31.12.2022
7
2023
HCL 7/07.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Primaria Comunei Tamaseni, judetul Neamt, referitor la colaborarea institutionala in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySMISS 130963
6
2023
HCL 6/31.01.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
5
2023
HCL 5/31.01.2023 privind privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 12.00 mp proprietate publică a comunei Tămășeni
4
2023
HCL 4/31.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 22,27 mp proprietate publică a comunei Tămășeni
3
2023
HCL 3/31.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafața totală de 21,81 mp proprietate publică a comunei Tămășeni
2
2023
HCL 2/31.01.2023 privind   aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL
1
2023
HCL 1/31.01.2023 privind  aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a listei de investiții

  COMUNA TAMASENI

  str. Unirii, nr.157

  Loc Tămășeni,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.comunatamaseni.ro

  Newsletter