SEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor emise de Consiliul Local Tămășeni în anul 2020
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
85
2022
HCL 85/22.12.2022 privind aprobarea planului  de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2023
84
2022
HCL 84/22.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Tămășeni pentru anul 2023
83
2022
HCL 83/22.12.2022 privind stabilirea salariului brut lunar administratorului SC LOCALSERV COMTAM SRL
82
2022
HCL 82/22.12.2022 privind   aprobarea studiului de fezabilitate ,a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni,județul Neamț,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,, precum și a sumei reprezentând categorile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru relizarea obiectivului
81
2022
HCL 81/22.12.2022 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile in anul fiscal 2023 în comuna Tămășeni,județul Neamț
80
2022
HCL 80/20.12.2022 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preunuversitar din comuna Tamaseni pentru anul scolar 2023-2025
79
2022
HCL 79/20.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
78
2022
HCL 78/29.11.2022 privind rectificarea bugetului local alcomunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
77
2022
HCL 77/29.11.2022 privind privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
76
2022
HCL 76/29.11.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii
75
2022
HCL 75/29.11.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni,la data de 30.09.2022
74
2022
HCL 74/29.11.2022 privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Tămășeni
73
2022
HCL 73/21.11.2022 privind în aprobarea încheierii unui protocol de colaborare dintre comuna Tămășeni și Asociația Memorialul Colectivizării din România
72
2022
HCL 72/21.11.2022 privind încetarea protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
71
2022
HCL 71/21.11.2022  privind aprobarea înlocuirii anexei nr.2 la HCL nr.68 din 31.10.2022 privind acordarea unui mandat special
70
2022
HCL 70/21.11.2022 privind implementarea proiectului "Dotarea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni,județul Neamț"
69
2022
HCL 69/21.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Dotarea Școlii Gimnaziale Comuna Tămășeni,județul Neamț"
68
2022
HCL 68/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special
67
2022
HCL 67/31.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Tămăşeni
66
2022
HCL 66/31.10.2022 privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT Tămăşeni si participarea Consiliului Local Tămăşeni la cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020"
65
2022
HCL 65/31.10.2022 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMŢ" în vederea exercitării votului
64
2022
HCL 64/31.10.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apa şi apă uzată conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamt,în perioada 2014-2020"
63
2022
HCL 63/31.10.2022 privind retragerea comunei Poiana Teiului din ADI AQUA NEAMŢ
62
2022
HCL 62/31.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025
61
2022
HCL 61/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 3000 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni
60
2022
HCL 60/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 61,96 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni
59
2022
HCL 59/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 97,27 mp proprietate publică a comunei Tămăşeni
58
2022
HCL 58/31.10.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 51,90 mp.proprietate publică a comunei Tămăşeni
57
2022
HCL 57/31.10.2022 privind darea în folosinţă gratuită către SC DELGAZ GRID SA ,a terenurilor aparţinând domeniului public al Comunei Tămăşeni aferente investiţiei "Eliberare amplasament LEA 20kV derivaţie РТА 3 Tămăşeni"
56
2022
HCL 56/31.10.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 30.06.2022
55
2022
HCL 55/31.10.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.03.2022
54
2022
HCL 54/31.10.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni la data de 31.12.2021
53
2022
HCL 53/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ai investiţiei şi a indicatorilor tehnico economici ai investiţiei "Reabilitare clădire Grădiniţă şi Dispensar Uman Tămăşeni în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu"
52
2022
HCL 52/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-conomice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămăşeni"
51
2022
HCL 51/31.10.2022 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
50
2022
HCL 50/31.10.2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,studiu de soluţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Eliberarea amplasament LEA 20kV derivaţie PTA3 Tămăşeni"
49
2022
HCL 49/28.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar din comuna Tamaseni
48
2022
HCL 48/28.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tamaseni in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Tamaseni
47
2022
HCL 47/28.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
46
2022
HCL 46/15.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
45
2022
HCL 45/25.08.2022 privind modificarea HCL nr.80 din 11.08.2021 privind stabilirea condițiilor de acces pe drumurile  la perimetrul de exploatare Tămășeni-Doljești
44
2022
HCL 44/25.08.2022 privind  prelungirea unui contract de închiriere
43
2022
HCL 43/25.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
42
2022
HCL 42/25.08.2022 privind  aprobarea încheierii acordului de colaborare între Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman și Comuna Tămășeni
41
2022
HCL 41/25.08.2022  privind  stabilirea condițiilor de acces la drumurile publice la perimetrul Luțca-Tămășeni
40
2022
HCL 40/25.08.2022 privind prelungirea unui contract de comodat pentru un  spaţiu din clădirea “GRĂDINIŢĂ ȘI DISPENSAR UMAN TĂMĂŞENI” în care funcţionează “CENTRUL DE PERMANENŢĂ”
39
2022
HCL 39/25.08.2022 privind privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tamaseni
38
2022
HCL 38/08.07.2022 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
37
2022
HCL 37/08.07.2022 privind aprobarea prelungirii valabilitatii protocolului de gestiune a cainilor fara stapan, modificarea si completarea unor tarife
36
2022
HCL 36/08.07.2022 privind aprobarea modului de repartizare al profitului net al SC LOCALSERV COMTAM SRL pentru anii 2011-2021
35
2022
HCL 35/08.07.2022 privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal(PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RUL) aferent pentru "Introducere teren in intravilan pentru construire depozit de suprafata obiecte pirotehnice in sat Tamaseni, com. Tamaseni, jud. Neamt"
34
2022
HCL 34/08.07.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanta, a sistenta si/sau reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Tamaseni si marirea onorariului lunar
33
2022
HCL 33/29.06.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru obiectivul de investitie "Reabilitare moderata la cladirii C1 a Scolii Profesionale Adjudeni"
32
2022
HCL 32/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
31
2022
HCL 31/14.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020" cu privire la investițiile prevăzute pentru UAT Tămășeni
30
2022
HCL 30/14.06.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență
29
2022
HCL 29/14.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
28
2022
HCL 28/14.06.2022 privind modificarea H.C.L. nr.59/20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tămășeni
27
2022
HCL 27/16.05.2022 privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Tamaseni, judetul Neamt"
26
2022
HCL 26/16.05.2022 privind indexarea cu rata inflatiei in procent de 5.1%, a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023, conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
25
2022
HCL 25/16.05.2022 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele de extindere a retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Comuna Tamaseni, zona str Salcamilor si zona Fundatura Stadionului, jud. Neamt, a contrcatului de asociere si a contractelor de cofinantare cu SC DelgazGrid SA, in vederea implementarii acestora
24
2022
HCL 24/28.04.2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință
23
2022
HCL 23/28.04.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției "Eliberare amplasament LEA 20Kv derivație PTA3 Tămășeni"
22
2022
HCL 22/28.04.2022 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea locului de consilier local
21
2022
HCL 21/30.03.2022 privind incetarea unui contract de concesiune
20
2022
HCL 20/30.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Neamț,, în vederea exercitării votului
19
2022
HCL 19/30.03.2022 privind privind  modificarea  anexei nr.1 la H.C.L. nr. 76 din 22.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.21 din 16.09.2010 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei TĂMĂŞENI , județul Neamț
18
2022
HCL 18/30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Tămășeni
17
2022
HCL 17/30.03.2022 privind aprobarea inlocuirii anexei la HCL nr.99 din 26.11.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea Unității Administrativ Teritoriale comuna Tămășeni,județul Neamț pentru RCS&RDS SA în vederea instalării,intreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
16
2022
HCL 16/30.03.2022 privind aprobarea realizării investitiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare teren de sport,satTămășeni,com.Tămășeni, județul Neamț"
15
2022
HCL 15/30.03.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente investiției,,Extindere sistem de supraveghere video stradal comuna Tămășeni
14
2022
HCL 14/07.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț
13
2022
HCL 13/07.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență
12
2022
HCL 12/07.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC LOCALSERV COMTAM SRL
11
2022
HCL 11/07.03.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025
10
2022
HCL 10/07.03.2022 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"
9
2022
HCL 9/07.03.2022 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu ,din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ  preuniversitar de stat din comuna Tămășeni,sesiunea ianuarie-aprilie 2022
8
2022
HCL 8/07.03.2022 privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de proiectare aferente investiției "Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tămășeni,Județul Neamț"
7
2022
HCL 7/10.02.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și inanțate din bugetul comunei Tămășeni,județul Neamț pe anul 2022
6
2022
HCL 6/10.02.2022 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași și alocarea de fonduri din bugetul local,pentru anul 2022 pentru plata serviciilor prestate
5
2022
HCL 5/10.02.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire al riscurilor în comuna Tămășeni,actualizat în anul 2022
4
2022
HCL 4/10.02.2022 privind    constatarea încetării din funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL  a domnului Frona Ion,numirea în funcția de administrator al societății SC LOCALSERV COMTAM SRL a domnului Dancă Dan-Iosif și actualizarea actului constitutiv al societății
3
2022
HCL 3/10.02.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției ,,Amenajare teren de sport,sat Tămășeni,com.Tămășeni,jud.Neamț,,
2
2022
HCL 2/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții
1
2022
HCL 1/10.02.2022 privind alegerea unui președinte de ședință

  COMUNA TAMASENI

  str. Unirii, nr.157

  Loc Tămășeni,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.comunatamaseni.ro

  Newsletter