SEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
 1. Registrul pentru evidenta hotararilor emise de Consiliul Local Tămășeni în anul 2020
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2020
HCL 1/31.01.2020 privind instituirea taxei de salubrizare incepand cu data de 01.02.2020 pentru persoanele juridice care iși desfășoara activitatea in Comuna Tamaseni judetul Neamt
2
2020
HCL 2/31.01.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Tamaseni, jud. Neamt
3
2020
HCL 3/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 și a listei de investitii
4
2020
HCL 4/18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni
5
2020
HCL 5/18.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
6
2020
HCL 6/18.02.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți
7
2020
HCL 7/18.02.2020 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2020,pentru plata serviciilor prestate
8
2020
HCL 8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz,asupra unei suprafete de teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA
9
2020
HCL 9/18.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni, la data de 31.12.2019
10
2020
HCL 10/18.02.2020 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț
11
2020
HCL 11/18.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 68 din 15.10.2019, privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza U.A.T. Comuna Tămăşeni
12
2020
HCL 12/18.02.2020 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta
13
2020
HCL 13/30.04.2020 privind aprobarea  rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 precum  și a listei de investiții
14
2020
HCL 14/30.04.2020 privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020
15
2020
HCL 15/30.04.2020 privind aprobarea planului de actiune de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
16
2020
HCL 16/30.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Magdici Iosif
17
2020
HCL 17/30.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif și Emilian
18
2020
HCL 18/30.04.2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024
19
2020
HCL 19/30.04.2020 privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
20
2020
HCL 20/09.06.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
21
2020
HCL 21/09.06.2020 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului Judeţean Neamţ pentru realizarea proiectului de investiţii „Covor asfaltic pe DJ 201C,KM 3+250-KM 8+575,COMUNA Tămăşeni judelui Neamţ"
22
2020
HCL 22/09.06.2020 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă
23
2020
HCL 23/09.06.2020 privind acordarea unui mandat special
24
2020
HCL 24/09.06.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2020
25
2020
HCL 25/09.06.2020 privind aprobarea notei conceptuale şi Temei de proiectare aferentă investiţiei „Modernizare strada Traian,sat Tămăşeni,comuna Tămăşeni,judeţul Neamţ"
26
2020
HCL 26/09.06.2020 privind aprobarea Notei Conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Modernizare strada Mare,sat Adjudeni,comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ"
27
2020
HCL 27/09.06.2020 privind modificarea anexei la HCL nr.8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz, asupra unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Tămăşeni in favoarea SC DELGAZ GRID SA
28
2020
HCL 28/09.06.2020 privind aprobarea unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân
29
2020
HCL 29/24.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții
30
2020
HCL 30/24.06.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție "Modernizare DJ 201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț"
31
2020
HCL 31/24.06.2020 privind  aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Traian,sat Tămășeni,comuna Tămășeni,județul Neamț"
32
2020
HCL 32/24.06.2020 privind  aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul "Modernizare strada Mare,sat Adjudeni,comuna Tămășeni,județul Neamț"
33
2020
HCL 33/24.06.2020 privind  aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare aferente investitiei "Modernizarea iluminatului public prin cresterea fiabilității și diminuarea consumului de energie în comuna Tămășeni,județul Neamț"
34
2020
HCL 34/07.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședinta extraordinară din data de  07.07.2020
35
2020
HCL 35/07.07.2020 privind  aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250- km 8+575, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
36
2020
HCL 36/07.07.2020 aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
37
2020
HCL 37/27.07.2020 privind retragerea municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
38
2020
HCL 38/17.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni
39
2020
HCL 39/17.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică sau privata a comunei Tămășeni
40
2020
HCL 40/17.08.2020 privind  abrogarea HCL nr.13/14.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism comercial și procedura de eliberare a autorizatiei de funcționare și profil de activitate
41
2020
HCL 41/17.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale
42
2020
HCL 42/17.08.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Tămășeni
43
2020
HCL 43/01.09.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
44
2020
HCL 44/01.09.2020 privind încetarea unui mandat de consilier local
45
2020
HCL 45/01.09.2020 privind încetarea unui mandat de consilier local
46
2020
HCL 46/01.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pe anul 2020
47
2020
HCL 47/01.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnice,faza DALI,pentru investiţia „Finalizare Sală desport,sat Adjudeni,com.Tămăşeni,jud.Neamţ"
48
2020
HCL 48/01.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii„C.N.I.„S.A., pe bază de protocols amplasamentului situat în sat Adjudeni,comuna Tămăşeni judeţul Neamţ şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii„Finalizare sală de sport,sat Adjudeni,comuna Tămăşenijudeţul Neamţ"
49
2020
HCL 49/01.09.2020 privind neasumarea responsabilităţilor organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local
50
2020
HCL 50/01.09.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tămăşeni, 1a data de 30.06.2020
51
2020
HCL 51/22.09.2020 privind încetarea mandatului de consilier local pentru d-l Dumea Cornel
52
2020
HCL 52/22.09.2020 privind încetarea mandatului de consilier local pentru d-l Dumea Emilian
53
2020
HCL 53/22.09.2020  privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții
54
2020
HCL 54/22.09.2020  privind aprobarea instituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute,asupra unui teren din domeniul public al comunei Tămășeni,în favoarea SC DELGAZ GRID SA
55
2020
HCL 55/22.09.2020  privind încetarea unui contract de concesiune
56
2020
HCL 56/22.09.2020 privind prelungirea unui contract de comodat pentru un spațiu  din clădirea Grădiniță Tămășeni în care funcționează "Centrul de Permanență"
57
2020
HCL 57/20.11.2020 privind alegerea unui președinte de ședință
58
2020
HCL 58/20.11.2020 privind privind alegerea Comisiei speciale de numărare a voturilor
59
2020
HCL 59/20.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei TĂMĂȘENI
60
2020
HCL 60/20.11.2020 privind privind alegerea Comisiei speciale de numărare a voturilor
61
2020
HCL 61/20.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei TĂMĂȘENI
62
2020
HCL 62/02.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2020 si a listei de investiti
63
2020
HCL 63/15.12.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local al comunei Tămășeni
64
2020
HCL 64/15.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2020 și a listei de investiții
65
2020
HCL 65/15.12.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea iluminatului public prin creşterea fiabilităţii şi diminuarea consumului de energie în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
66
2020
HCL 66/15.12.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strada Traian, sat Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
67
2020
HCL 67/15.12.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în comuna Tămășeni,județul Neamț
68
2020
HCL 68/15.12.2020 privind înregistrarea comunei Tămășeni în Sistemul Electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea comisionului perceput de furnizorii de servicii
69
2020
HCL 69/15.12.2020 privind înregistrarea,evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,de pe raza administrativ teritoriala a comunei Tămășeni
70
2020
HCL 70/15.12.2020 privind inventarierea masei impozabile pe anul fiscal 2020
71
2020
HCL 71/15.12.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii
72
2020
HCL 72/15.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Tămășeni în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni
73
2020
HCL 73/15.12.2020 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local al comunei Tămășeni în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educatiei în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Tămășeni
74
2020
HCL 74/15.12.2020 privind acordarea unor facilitati
75
2020
HCL 75/23.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pentru anul 2020 si a listei de investiti

  COMUNA TAMASENI

  str. Unirii, nr.157

  Loc Tămășeni,

  jud. Neamț

  Cod postal 617465

  www.comunatamaseni.ro

  Newsletter